Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

 

obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o., IČ: 050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240.

 

 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
  • Společnost je obchodní společnost Ants&Bees s.r.o., IČ:050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240.
  • Zákazníkem je jakákoli podnikající fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo si objednala či zakoupila software pokladního systému vytvořený Společností.
  • Smluvními stranami jsou dohromady označeni účastníci smluvního vztahu, tedy Společnost a Zákazník.
  • Smlouva je licenční smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, prostřednictvím které je Zákazník oprávněn používat software pokladního systému vytvořený Společností, ke kterému je Zákazníkovi Společností udělena licence. Součástí licenční smlouvy jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky.
  • Pokladní systém je komplexní softwarový produkt Společnosti, který v sobě zahrnuje mobilní aplikaci pro operační systém Andorid, cloudové uložiště dostupné z uživatelského účtu prostřednictvím webových stránek Společnosti a také všechny aktualizace.
  • Služby představují všechny služby poskytované Zákazníkovi Společností, včetně poskytování Pokladního systému, technické podpory, aktualizací, upozorňování na změny nebo instalace zařízení.
  • Zboží představuje jakékoli hardware řešení dodané Spolčeností. Označení se nevztahuje na hardware produkty, které si Zákazník opatřil jinak než od Společnosti, ale využívá je k chodu Pokladního systému.
  • Produkt představuje souhrnné označení pro Pokladní systém, Služby a Zboží poskytované Společností.
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Společností a Zákazníkem nebo při používání Produktu Společnosti.
  • Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  • Tyto VOP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné na webové stránce Pokladního systému CINK (cinkeet.cz). Společnost může, nebo je-li o to Zákazníkem požádán, zaslat aktuální znění VOP v elektronické podobě (ve formátu .PDF) na e-mailovou adresu Zákazníka.
 3. Uzavření smlouvy
  • Smlouva vzniká na základě přijetí nabídky Společnosti Zákazníkem, čímž Zákazník zároveň vyjadřuje souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Smlouva může být uzavřena na základě objednávky uskutečněné Zákazníkem prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Společnosti, a to výslovným potvrzením objednávky ze strany Společnosti prostřednictvím e-mailu nebo jiným prostředkem komunikace na dálku. Dále může dojít k uzavření Smlouvy na základě osobní komunikace s obchodním zástupcem Společnosti, nebo prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace mezi Společností a Zákazníkem, či registrací do Pokladního systému a akceptací VOP.
  • Nezbytným předpokladem pro užívání služeb Pokladního systému je vyslovení souhlasu s těmito V Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito VOP učiní Zákazník i vyplněním a odesláním objednávky pomocí objednávkového formuláře na e-shopu Společnosti, úhradou ceny služeb či hardware vybavení, užíváním služeb Společnosti nebo jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Zákazníka s VOP Společnosti.
  • V rozsahu případných individuálních úprav Smlouvy požadovaných Zákazníkem je Smlouva uzavřena okamžikem výslovné akceptace úprav Společností (písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace či e-mailu), která rovněž obsahuje cenu a specifikaci individuálních úprav Smlouvy.
  • Zákazník má možnost si objednat Služby i Zboží na e-shopu Společnosti, a to pomocí objednávkového formuláře. V objednávkovém formuláři je nutné vyplnit tyto podstatné náležitosti: a) identifikace Zákazníka (obchodní jméno), IČO, sídlo podnikání, e-mail Zákazníka, jméno kontaktní osoby Zákazníka a telefon, b) variantní řešení Služby dle aktuálního rozdělení na webových stránkách (označení varianty a časové období licence) nebo označení objednaného Zboží, c) způsob platby za licenci ke Službě, případně za Zboží, d) odsouhlasení VOP a e) vyjádření Zákazníka, že bere na vědomí zpracování údajů podle GDPR.  
  • Před zasláním objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné a konečné. Společnost, po doručení objednávky, Zákazníkovi objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
  • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání S Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI zÁKAZNÍKA
  • Zákazník je oprávněn využívat Pokladní systém řádným způsobem a pouze pro svoji potřebu. Zákazník není oprávněn využívat Pokladní systém způsobem, který odporuje zákonu, který by mohl vést k jeho poškození či zničení nebo který naruší její řádný chod.
  • Zákazník souhlasí s tím, že bude pravidelně a podle potřeb Pokladního systému provádět automatické aktualizace, nebude bránit jejich průběhu ani do nich jinak zasahovat. Zároveň bere na vědomí, že za chyby v chodu Pokladního systému, které vzniknou tím, že Zákazník bude bránit provádění aktualizací, neodpovídá Společnost.
  • Zákazník je povinen pravidelně zálohovat a archivovat data, s nimiž nakládá v rámci Pokladního systému a jejich zálohování sám kontrolovat. Společnost neodpovídá za ztrátu dat, ke které dojde v důsledku nesprávného užívání Pokladního systému Zákazníkem.
 5. PLATEBNÍ, DODACÍ a DALŠÍ PODMÍNKY
  • Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Zákazník tímto bere na vědomí, že k cenám je účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena včetně DPH zahrnuje DPH ve výši platné ke dni akceptace objednávky.
  • Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Společnost vyhotovila daňový doklad (fakturu)   
  • Cena za objednaný Produkt je stanovena v objednávce v souladu s aktuálním ceníkem Společnosti dostupného na webových stránkách.
  • Cenu objednaného produktu má možnost Zákazník uhradit jedním z uvedených způsobů:
 1. bezhotovostně převodem na účet Společnosti;
 2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 3. bezhotovostně platební kartou.
 • V případě opakovaných měsíčních plateb za Pokladní systém hradí Zákazník cenu převodem na účet Společnosti, a to vždy nejdéle do 10. dne měsíce, ve kterém Službu užívá, není-li na faktuře uvedeno pozdější datum splatnosti. V případě prodlení s úhradou ceny je Zákazníkpovinen uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
 • V ceně Pokladního systému bez paušálních plateb je zahrnuta technická podpora, automatické aktualizace a veškeré zálohování dat v Cloudu po dobu 2 (dvou) let od chvíle prvního použití Pokladního systému. Zálohování dat z cloudového uložiště je Společností provedeno prostřednictvím zabezpečených systémů, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby. Pokud má Zákazník zájem na využívání výše popsané služby i poté, co skončí tato zaručená dvouletá lhůta, je třeba patřičné Služby dodatečně zaplatit v aktuální sazbě uvedené v ceníku na webových stránkách Společnosti.
 • Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.
 • Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Společnosti i náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 • Zákazníkům je k dispozici bezplatná licence Pokladního systému, která je Společností omezena limitem ve výši 10.000 Kč měsíčního obratu. V případě překročení stanoveného limitu pro bezplatnou licenci je licence převedena do režimu Základní licence s měsíčním účtováním, a to zpětně k 1. (prvnímu) dni kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení limitu bezplatné licence.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVy
  • Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.1. VOP se Smlouva od počátku ruší. Objednané Zboží musí být Zákazníkem vráceno Společnosti, a to do 14 dnů od odstoupení od S Odstoupí-li od Smlouvy Zákazník, nese náklady spojené s navrácením Zboží Společnosti i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Toto ustanovení neplatí pro Služby a Pokladní systém.
  • Odstoupením od Smlouvy na Služby či Pokladní systém se Zákazníkovi ukončuje licence první den následující po skončení kalendářního měsíce, na který byla licence předplacena. Pokud Zákazník v okamžiku odstoupení ještě neuhradil nic za objednanou Službu či Pokladní systém, bude mu licence ukončena v den doručení odstoupení od Smlouvy Společnosti.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.1. VOP vrátí Společnost peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Společnosti
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ HARDWARE VYBAVENÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  • Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  • Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady v době do 24 měsíců od převzetí. Zákazník se zavazuje uplatňovat vady a reklamace u Společnosti písemně nebo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]
  • Záruka je Zákazníkovi poskytnuta, bylo-li zboží používáno v souladu s návodem k obsluze, odborným a vhodným způsobem. Nárok na záruku se neuplatní, pokud Zákazník neplní své závazky ke Společnosti.
  • V případě reklamace Zboží jej Zákazník doručí na vlastní náklady na adresu sídla Společnosti spolu s průvodním listem. Průvodní list reklamace musí obsahovat identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení telefonického kontaktu, specifikaci zaslaného zboží a popis reklamované vady a jejích projevů a kopii dokladu o zakoupení zboží. Reklamace bude vyřízena v souladu s občanským zákoníkem.
 4. Omezení odpovědnosti, náhrada škody
  • Omezení odpovědnosti za škodu a náhrada škody se řídí platnými právními předpisy České republiky.
  • Zákazník bere na vědomí, že Společnost nijak neodpovídá za správnost údajů v Pokladním systému, které si do něj Zákazník sám zadá, nebo budou zadány třetí osobou. Společnost poskytuje pouze technické řešení, a tedy neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi reálně uskutečněnými objednávkami a objednávkami evidovanými v Pokladním systému a tyto skutečnosti není povinen kontrolovat.
  • Společnost neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události), ani za výpadky Pokladního systému způsobené přerušením přívodu el. energie, nebo výpadky serverů. Společnost také neodpovídá za škody vzniklé výpadky při aktualizaci software, konfiguracích serverů
  • Společnost neodpovídá za chování jednotlivých Zákazníků ani jejich způsob využívání Pokladního systému, ani za škody a újmu takto vzniklou.
  • Společnost neodpovídá za platby, transakce ani převody, které Zákazník licence realizuje pomoci Pokladního systému, ani za nefunkčnost platební brány způsobené poskytovatelem platebních služeb.
  • Společnost neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.
  • V případě, že bude prokázáno, že Společnost odpovídá za škodu, odpovědnost Společnosti je omezena do maximální výše sjednané ceny za Zákazníkem objednaný Pokladní systém.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a COOKIES
  • Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a také na základě nařízení EU č. 2016/679, neboli GDPR. Podrobná úprava podle GDPR je popsána v samostatném souboru, rovněž dostupného na webových stránkách Společnosti.
  • Zákazník uzavřením Smlouvy se Společností souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje zpracovávané Společností jsou pouze údaje nezbytně nutné k realizaci práv a povinností ze Smlouvy, zpracovávané za účelem poskytování Služeb a pokladního systému, na základě oprávněného zájmu. Především se jedná o údaje, které Zákazník uvádí při registraci do aplikace Pokladního systému, které jsou potřebné k vytvoření uživatelského účtu. Mezi údaje, které Společnost zpracovává na základě plnění Smlouvy patří také fakturační údaje a adresa pro doručení Zboží, pokud je Zákazníkem objednáno.
  • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích. Zákazník také potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností nebo obchodním partnerem, se kterým Společnost uzavřela smlouvu za účelem podpory nebo rozšíření služeb objednaných a užívaných Zákazníkem, pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy.
  • Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup prostřednictvím e-shopu Společnosti možné provést a zároveň plnit závazky ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  • Zákazník uděluje Společnosti souhlas se zasíláním informací týkajících se Smlouvy, změn VOP nebo legislativy a také informací týkajících se přímo či nepřímo produktů poskytovaných Společnosti v elektronické či písemné formě. Zákazník může tento souhlas odvolat, výslovným prohlášením zaslaným na e-mail Společnosti.
  • Společnost se zavazuje, že osobní údaje Zákazníka bude zpracovávat a chránit po dobu trvání Smlouvy a dále maximálně po dobu 5 let od ukončení Smlouvy za podmínek stanovených ZOOÚ, nestanoví-li zvláštní zákon dobu delší.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Smluvní strany se dohodly, že znění VOP může být Společností jednostranně měněno či doplňováno, především z důvodu legislativních či technologických změn, nebo pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů Společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené v těchto VOP se řídí dle příslušných ustanovení zákona, a především občanského zákoníku.
  • V případě nutnosti projednání sporů, která vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, si Smluvní strany sjednávají, že bude místně příslušný soud Městský soud v Brně a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
  • Zákazník udělením souhlasu s těmito VOP potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu.
  • VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.